CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: spo

Page Diagnostics for SharePoint

While trying to set up a new Home Site, I discovered that there is a tool (browser extension) called Page Diagnostics for SharePoint.

After running this, I tried that command again and it was smart enough to detect the problem the tool discovered.

Also Network Trace is available.

Network trace

Page Diagnostics Tool is defnitely a tool to have in the troubleshooting toolbelt for SharePoint.

Setting up a Home Site

Here is the script:

# Sets up a SharePoint Home Site at Skanska
$tenant = "takana17"
Connect-SPOService https://$tenant-admin.sharepoint.com
$baseUrl = "https://$tenant.sharepoint.com"
# site swap takes 1-2 minutes. be patient
# https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sharepoint-online/invoke-spositeswap?view=sharepoint-ps
Invoke-SPOSiteSwap SourceUrl "$baseUrl/sites/futurehomesite" TargetUrl "$baseUrl" ArchiveUrl "$baseUrl/sites/oldroot-deleteit"
# Home Site. Docs: https://aka.ms/homesites, it make take some time
Set-SPOHomeSite HomeSiteUrl $baseUrl
view raw spo-home-site.ps1 hosted with ❤ by GitHub

Deploying SPFx using Office 365 cli, custom AAD App and Azure Pipelines

In this post I would like to share some findings from setting a deployment of SPFx. In my work:

 • I need to deploy SPFx solutions using Azure Pipelines
 • I need to use the least privileges/permissions
 • I cannot use Legacy Authentication

First of all, big thanks to @waldekm and the whole community of @office365cli and @m365pnp for the quick help, and that outside working hours.

Let’s take a look at the setup piece by piece

Least Privileges

I followed this guide to set up a custom App Registration for Office 365 CLI in order to use the least privileges:

Custom Azure AD App

For uploading and deploying SPFx packages I found these permissions to be the bare minimum:

 • Delegated Microsoft Graph User.Read
 • Delegated SharePoint AllSites.FullControl

Service Account

The second part is the service account that just has access to one site collection – Tenant App Catalog. That plus Delegated AllSites.FullControl of the app registration narrows the access to just that site. To install apps the Uploader Account needs to be Site Collection Administrator.

Least privileges for SPFx Upload & Deploy

Azure Pipelines

In our project we use Azure Pipelines where we also define the release using .yml. The deployment consists of series of bash inline scripts.

I am not going to describe all the steps for setting up node, npm and installing the office 365 cli. If you already have used Office 365 CLI with the default AAD APP it might look like this:

task: Bash@3 # login
displayName: "Login to O365 spAppCatalogSiteUrl with user $(username)"
inputs:
targetType: "inline"
script: 'o365 login "${{ parameters.spAppCatalogSiteUrl }}" -t password -u $(username) -p $(password)'
task: Bash@3 #upload
displayName: "Upload web part ${{ parameters.spfxPackageName }} to catalog"
inputs:
targetType: "inline"
script: 'o365 spo app add -p "$(Pipeline.Workspace)/${{ parameters.environment }}/${{ parameters.spfxPackageName }}" –overwrite'
task: Bash@3 #deploy
displayName: "Deploy ${{ parameters.spfxPackageName }} web part"
inputs:
targetType: "inline"
script: 'o365 spo app deploy –name "${{ parameters.spfxPackageName }}" –appCatalogUrl "${{ parameters.spAppCatalogSiteUrl }}"'
view raw deploy-spfx.yml hosted with ❤ by GitHub

Now comes the tricky part! If you followed the guide mentioned above, you must have noticed the two environment variables that you need to have:

export OFFICE365CLI_AADAPPID=506af689-32aa-46c8-afb5-972ebf9d218a
export OFFICE365CLI_TENANT=e8954f17-a373-4b61-b54d-45c038fe3188
view raw deploy-spfx-env.sh hosted with ❤ by GitHub

That’s straight forward when you run the cli in your own console. But the fact is (or at least from what I can see), you cannot “export” variables to other pipeline tasks.

Instead of setting the variables in the inline script, we can take advantage of the Bash task parameter called env:.

Some other findings:

 • Office 365 CLI needs them in all three commands: login, spo app add, and spo app deploy
 • If you create and export a variable in a pipeline task, it won’t persist, because every task starts a new shell session.

That means that we need to provide environment variables in every task in the pipeline, that uses Office 365 CLI with a custom Azure AD App. Or is there a better way? Anyway, the version below (the same tasks plus `env`) will work:

task: Bash@3 # login
displayName: "Login to O365 spAppCatalogSiteUrl with user $(username)"
inputs:
targetType: "inline"
script: 'o365 login "${{ parameters.spAppCatalogSiteUrl }}" -t password -u $(username) -p $(password)'
env:
OFFICE365CLI_AADAPPID: "${{ parameters.o365cliAppId }}"
OFFICE365CLI_TENANT: "${{ parameters.tenantId }}"
task: Bash@3 #upload
displayName: "Upload web part ${{ parameters.spfxPackageName }} to catalog"
inputs:
targetType: "inline"
script: 'o365 spo app add -p "$(Pipeline.Workspace)/${{ parameters.environment }}/${{ parameters.spfxPackageName }}" –overwrite'
env:
OFFICE365CLI_AADAPPID: "${{ parameters.o365cliAppId }}"
OFFICE365CLI_TENANT: "${{ parameters.tenantId }}"
task: Bash@3 #deploy
displayName: "Deploy ${{ parameters.spfxPackageName }} web part"
inputs:
targetType: "inline"
script: 'o365 spo app deploy –name "${{ parameters.spfxPackageName }}" –appCatalogUrl "${{ parameters.spAppCatalogSiteUrl }}"'
env:
OFFICE365CLI_AADAPPID: "${{ parameters.o365cliAppId }}"
OFFICE365CLI_TENANT: "${{ parameters.tenantId }}"
view raw deploy-spfx-env.yml hosted with ❤ by GitHub

Eliminating Legacy Authentication

My goal is to remove the need of legacy authentication. Previously we installed spfx packages using PnP PowerShell. PnP PowerShell in Pipelines causes Legacy Authentication, it can be solved, though:

Using Office 365 CLI rather than PnP PowerShell with a certificate has some significant benefits:

 • Office 365 CLI is multi-platform, you can reuse the scripts. PnP PowerShell requires Windows (yet, but still).
 • Setting up certificates and using it in the deployment process is a bigger initial task.

Release Pipelines

Just for completeness, in a classic release pipeline, you can use a bash script to upload and deploy an app:

#runs in Ubuntu 20.04 Bash Task
sudo npm install -g @pnp/office365-cli
export OFFICE365CLI_AADAPPID="$(OFFICE365CLI_AADAPPID)"
export OFFICE365CLI_TENANT="$(OFFICE365CLI_TENANT)"
o365 login –authType password –userName $(AppCatalogUsername) –password "$(AppCatalogPassword)"
export filePath="$(System.DefaultWorkingDirectory)/dist/$(env)/$(fileName)"
o365 spo app add -p "$filePath" –overwrite
o365 spo app deploy –name "$(fileName)" –appCatalogUrl "$(AppCatalogSiteUrl)"
view raw release-bash.sh hosted with ❤ by GitHub

In our example we also send data to Azure CDN using Azure CLI:

az storage blob upload-batch \
–source $(sourceFolder)/bundledFiles \
–destination $(storageContainer)/$(toolPath) \
–account-name $(storageAccount)
view raw azure-cli.sh hosted with ❤ by GitHub

Kalendern i SharePoint

Dags för ett svenskt inlägg igen. Idag vill jag titta på kalenderfunktionaliteten i SharePoint Online.

Fortfarande gammalt (classic) utseende

Tyvärr är det gammalt utseende som gäller och det finns inga planer från Microsoft att modernisera kalendern:

Jag förstår att det är väldigt mycket kod för att få till kalendervyn och att det inte är så lätt omvandla till ett modernt utseende, men det ställer till eftersom det upplevs som gammalt och inte användarvänligt ute i verksamheten.

Varför behövs en SharePoint-kalender

Jag ska lista några alternativ och förklara varför en gammal dinosaurie är fortfarande det enda vettiga alternativet (i väntan på en “modernisering” av lsitan)

En Office-365-gruppkalender

Det är en bra funktionalitet för en enkel kalender. Den saknar:

 • Stöd för extra kolumner och innehållstyper
 • Den är svår att dela med externa användare

Händelser (Events)

Om du inte hittar länken till den här sidan, finns den under <site>/_layouts/15/Events.aspx. En snygg modern sida som kan visa kalenderhändelser från flera kalendrar på SharePoint-siten. Dess begränsningar är:

 • Går inte att anpassa, eftersom det är en systemsida (layous-sida)
 • Den visar bara det minimala om händelser

En kalender utanför Office 365

Har man egen kalenderdata, är man friare, men man förlorar fördelarna med att ha/betala för en dyr platform. Om man också har ett eget gränssnitt för det kostar det att i längden med alla anpassningar och buggrättningar.

SPFx-lösning

I SharePoint skulle man kunna ha en SPFx-lösning för att presentera kalenderdata på ett snyggt sätt. Men det får avvägas mot kostnader. Det fina med inbyggda kalendern var att den bara fanns där, den ingick i plattformen.

Kalendern i SharePoint

Till fördelarna av kalendern i SharePoint hör:

 • Det är en del av ett större ekosystem. Power Automate eller PowerApps kan kopplas på, som ett exempel. Det visas också i moderna Events.aspx
 • Det är anpassningsbart på ett enhetligt sätt, som alla andra listor. Användare med rätt behörighet kan skapa nya kolumner, definiera innehållstyper med mera.
 • PnP-mallramverket kan både exportera och importera en kalender.
 • Listvyer, behörigheter, mappar, allt det ingår om man behöver det, på samma sätt som det gör för alla andra listor i SharePoint.
 • Möjlighet till sök och aggregering ifrån flera siter.
 • En chans att det moderniseras utan att man behöver investera något i det extra.
En förenklad vy genom “Händelser” av samma kalenderlista.

Lite tips och tricks för gamla kalendern

Här kommer en liten samling av enkla men intressanta tips för gamla kalendern.

#1 Välj tid för en ny händelse med en annan innehållstyp på ett smidigt sätt

Det här har varit en av de sakerna som man varit mest frustrerad över. När en kalender har flera innehållstyper, går det inte att byta innehållstyp i NewForm när du klickar i kalendervyn.

Om du väljer en annan innehållstyp, måste du manuellt ange tiden. Det tar tid. Föreslagna tiden är bara aktuella timmen här och nu.

Tipset är att:

 1. Hitta rätt dag och markera rätt tid i kalendervyn. Rutan får en blåaktig färg.
 2. Klicka på “Ny händelse” i Ribbon (vad var svenska namnet för det?).
 3. Vips så har du tid och datum rätt ifrån början

#2 Kalenderöverlag

En klassiker, en av mina favoriter är möjligheten att visa kalenderhändelser med olika färger – kalenderöverlag. Tyvärr är det begränsat med färger.

#3 Visa veckovyn utan att ändra inställningar

I länken till din kalender (t.ex. i vänstermenyn), lägg till “?calendarperiod=week” i URL:en, så visas veckovyn automatiskt.

Snabba diagram i SharePoint Online

Ett nytt tips på svenska: det finns en webpart i SharePoint Online: snabbdiagram.

När du har lagt till ett snabbdiagram, kan du skriva välja mellan stapel och cirkeldiagram

Du kan bara välja mellan stapel- och cirkeldiagram.
Data går att mata in direkt.

Resultatet får du direkt:

Använd data från en lista

Det går att visualisera data från en SharePoint-lista. Det är inte så mycket mer komplicerat, men det öppnar nya möjligheter. Du behöver bara hålla listan uppdaterad.

Nyttan med snabbdiagram

Det finns många olika sätt att visualisera data: PowerBI, Excel diagram, man skapa egna webparts. Men det är inte så sällan när man vill bara en liten visuell hjälp för att kommunicera ett budskap. Istället för att fastna på teknikaliteterna, kan man snabbt smälla upp ett diagram. Det gör inte heller att man behöver manuellt uppdatera sidan/listan.

Bra jobbat, Microsoft!

Bara moderna sidor

Snabbdiagram finns bara i “moderna” sidor, inte i klassiska sådana (wikisidor, webbdelssidor).

Mer SharePoint på svenska

Jag tänker använda taggen “svenska” för alla mina poster skrivna på svenska.

Troubleshooting Performance in SharePoint Online

This is my personal list of links and thoughts on troubleshooting performance in SharePoint Online.

Resources

Health info in Response Headers

Every response from SharePoint Online contains some health information:

Following Response Headers could reveal the health:

 • x-sharepointhealthscore, 0-10 score, the higher score the more loaded is the SharePoint Server.
 • spiislatency, time in ms that the request waited to be processed by IIS. Unfortunately, I cannot see this value as of writing (2019-10-14)
 • sprequestduration, time in ms IIS took to process the request. Unfortunately, I cannot see this value as of writing (2019-10-14)

Switch back to Modern UI

Just a little tip. When you switched to a Classic View of Site Contents, you can switch back by removing a cookie called “splnu”.

My list of _layouts pages

There are many resources on the internet that list _layouts/15 urls in SharePoint. Some are outdated, some are too short, some are to long. Here is my list of the urls, that I am going to update when I need. All the urls start with [Your-Tenant].sharepoint.com/sites/[Your-Site]/_layouts/15/

Here we go:

 • viewlsts.aspx – Site Contents, Modern View
 • viewlsts.aspx?view=14 – Site Contents, Classic View
 • appinv.aspx – Grant Permissions to an App
 • appregnew.aspx – Register a new SharePoint Application
 • appprincipals.aspx – List Registered Add-Ins
 • CreateGroup.aspx – Create Site page (Team and Communication)
 • TA_AllAppPrincipals.aspx – List all app principals

AppLoader Concept for SharePoint apps

In this post I want to share an unusual, nevertheless interesting conceptual idea of loading content from SharePoint 2013 apps on many pages. The original awesome concept was proposed and developed by my colleague Martin Villysson at Bool.

The problem we are trying to solve

SharePoint apps are great to extend functionality in SharePoint and integrate other systems (full page apps available through Site Contents), they also provide tools to enrich the default SharePoint experience by App Parts (Client Web Parts) and Custom Actions (additional menus).

One of the biggest shortcomings of that model is the need to add app parts on all pages where it is needed. Let’s say, we want to have some app parts present on every single page in our whole SharePoint tenancy, to provide a consistent look and feel (e.g. navigation, notifications). Traditionally, on premises, we have added user controls in our customized master page. In SharePoint Online that is impossible. The complicated workaround is to add those client web parts (app parts) on every page, be it manually or by automating it (powershell or app). It will require updating all pages. Nevertheless, it will not work on Out-of-the-box application pages (pages from layouts folder). It becomes even more unacceptable when you realize that your app must be added as an app instance on every single site (SPWeb) in your tenancy. 

Towards a solution

Allright, we don’t want to have thousands of app instances of the same app. What we can do is to use Tenant scoped apps (Tenant Apps). Then we’ll need only one app instance. But wait, app parts from a tenant app are only available in the parent site (HostWeb), meaning – App Catalog. That’s not good. So what Martin found in the SharePoint internal javascript code is using of _layouts/15/TenantAppInfo.ashx, a http handler that provides information about all Tenant Apps and their custom actions.That’s how the idea of the AppLoader was born.

Vesa Juvonen

After we had created a working Proof-of-Concept of the AppLoader concept, I met Vesa Juvonen at the SharePoint Conference in Las Vegas and introduced this idea to him (although I didn’t call it AppLoader). He liked it although he pointed out that this TenantAppInfo.ashx is an internal utility only in SharePoint and it is not supported by Microsoft. That’s correct. There is even almost no information about it on the Internet. But I got a feeling of Microsoft that they are willing to hear feedback and improve the product. Vesa encouraged me also to blog about it. So now I am telling about this idea. I hope to hear feedback about it. Unfortunately I cannot share the source code of the working Proof-of-Concept solution.

AppLoader Concept in colors

The AppLoader Concept is quite simple. Look at this picture:

apploader-concept

 

The solution contains a custom Master Page (blue) that references a javascript file called apploader.js (red). This file initializes the whole process. Tenant Apps (green) are the apps that an administrator has installed in the App Catalog and deployed to the whole tenancy. TenantAppInfo.ashx (black) is a handy but officially unsupported OOB service utility (http handler) that returns a json-formatted list of all Tenant Apps (green). AppLoader (red) receives the app list (black) and renders it on the Page (blue) inside new iframes (red). The page a user has navigated to can be any page (wiki page, publishing page, application page, really any page).

To summarize the colors in the diagram: red is our javascript code, green are all the tenant apps and their content, black is the utility and its output, blue is a sharepoint page and its underlying component (master page).

The steps in the AppLoader process:

 1. Make an ajax request to TenantAppInfo.ashx using XHR (XmlHttpRequest)
 2. Receive the app list
 3. For every app information, render app part, or inject css and javascript references. 

 

Reading what to render on the page

You probably have already have tried to navigate to _layouts/15/TenanAppInfo.ashx while reading this post, I know you are curious. Then you’ve noticed that there is no information about app parts. So you may ask: how do we know what app parts to render and where to put them in the page, and how do we know what resources (css and javascript files) to inject on the page. Well there is no information about it in the apps list. But if you have an app with custom actions you’ll see that they are listed in this json-formatted list we receive from the TenantAppInfo.ashx. So the solution is the brilliant idea of my colleage Martin to define custom actions in the app. CustomActions contain a ActionUrl. The ActionUrl points to the url to render (app part page) or to inject (javascript or css file). The apploader.js reads the ActionUrl in the Custom Actions for every app information and takes action upon it (rendering an app part iframe, or injecting a javascript or css file). That’s it. 

Usage and Limitations

This bright idea takes advantages from a huge SharePoint API (that contains a lot of good but not supported parts) to make using of apps in Client Application Model solutions more pragmatic and still provide a consistent design and behavior. By consistent design I mean same parts like additional navigation, notifications etc in the whole Intranet. The AppLoader renders and injects whatever you have rolled out to your whole tenancy (Tenant Scoped Apps) and that on every page (!). It also improves the perceived performance of the page load, because it renders app parts (iframes) after the main page has been loaded preventing freezing of the page. 

There are of course some limitations in the AppLoader Concept. Today we cannot rely on the TenanAppInfo.ashx API (because it is not supported and future updates can break solutions). We have to define our own custom actions in the apps. That means we can only use our own apps, it will hardly work with the apps installed from the Office Store. On the other hand, your customer will not want to have generic apps from the Office Store to be a part of every page on their intranet.

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

SharePointDiver

SharePoint på ren svenska