CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: jslink

Min första kolumnformatering

Jag har precis börjat med kolumnformatering, bara testat. Det är annorlunda, jag är nöjd med första resultatet. Även om det påminner om jslink som jag har jobbat mycket med, så är det mycket lättare att sätta igång:

Det är enklare att ändra, även för en icke-utvecklare. Man får en början:

Med hjälp av dokumentation av List Formatting och Office UI Fabric Icons, har jag skapat en enkel formatering som jag är riktigt nöjd med:

Det är tre Ja/Nej-kolumner, som ska sättas till Ja under processen, listan representerar beställningar. Ja/nej-kolumnerna är actions för den som tar emot beställningar. Nej är en tom röd cirkel. Ja är en full grön cirkel. Du kan se koden här.

{
"elmType": "div",
"style": {
"padding": "0 4px",
"font-size": "2em",
"text-align": "center"
},
"children": [
{
"elmType": "span",
"style": {
"display": "inline-block",
"color": "=if(@currentField == true, 'green', 'red')"
},
"attributes": {
"iconName": "=if(@currentField == true, 'CircleFill', 'CircleRing')"
}
}
]
}

Det är lätt som en lek att börja med. Det är där för en Citizen Developer, en användare (ägare på siten) kan lätt sätta upp mer visuella vyer. Man behöver inte längre uppdatera JSlink-attributet i kolumnen eller vyn programmatiskt, man behöver inte stoppa in en Script Editor webpart. Med lite meckande av json, kan mycket anpassas. Json som man ändrar valideras direkt.

Om det skulle bli fel (att det inte visar något värde i kolumnen), går det lätt att nollställa formateringen. Jag hade lite problem först med att sätta in alla element på sin rätta plats i json-strukturen, då kändes det bra att kunna ta bort det snabbt, innan man fortsätter att experimentera.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det är en intressant och uppskattad funktion i SharePoint för enklare vy-visualiseringar som är lättare att sätta upp och ta bort.

P.S. Vad tycker du om att jag skriver på svenska. Om du vill ha mer innehåll på min blogg på svenska, lämna en kommentar.

Update Field.JSLink using JSOM or REST

Today I have just a little code snippet to share. This code snippet shows how to update the JSLink property for an existing field using JSOM and REST. For REST I use sharepoint-utilities.

var updateJsLinkCsom = function(config) {
	var ctx = SP.ClientContext.get_current();
	var web = ctx.get_web();
	var lists = web.get_lists();
	var list = lists.getByTitle(config.listTitle)
	var fields = list.get_fields();
	var field = fields.getByInternalNameOrTitle(config.fieldTitle)
	field.set_jsLink(config.jsLink)
	field.update()
	ctx.executeQueryAsync()
};
var updateJsLinkRest = function(config) {
	SP.SOD.registerSod('sputils.js', '<your cdn endpoint>/sputils.min.js')
	SP.SOD.executeFunc('sputils.js', '', function() {
		var url = _spPageContextInfo.webAbsoluteUrl
			+ '/_api/web/lists/getbytitle(\''
			+ config.listTitle + '\')/fields/getbyinternalnameortitle(\''+ config.fieldTitle + '\')';
		var payload = {'__metadata': {'type': 'SP.Field'}, 'JSLink': config.jsLink};
	  var config = {'headers' : {'X-HTTP-Method': 'MERGE' }};
		sputils.rest.post(url, payload, config);
	});
};
var config = {
	listTitle: '<your list title>',
	fieldTitle: '<your field title>',
	jsLink: '~site/<your jslink>'
};
updateJsLinkCsom(config);
updateJsLinkRest(config);

A couple of notes, to update a field we need:

 • A POST request
 • with a header ‘X-HTTP-Method’: ‘MERGE’
 • with __metadata: { type: SP.Field } and JSLink property in the payload
 • and X-RequestDigest‘ header (but it is nicely handled by sharepoint-utilities)

Provisioning Google Maps JSLink with SPMeta2

kartta-000

Among PnP Samples there is a solution for using Google Maps. Great solution where where you can pick a point on a map and define a spacial area on the map. Unfortunately it is a sandbox solution. I rewrote it to a code based template with SPMeta2 Framework. Now it can be installed on any site very easily, without needing UserCode Service and a cumbersome process of uploading a wsp package and activating it. The code is very simple, you can see it on github.

kartta-001

Let’s take a look at it. It does not contain a single line of SharePoint Legacy XML. There are following SharePoint artefacts that are getting provisioned:

 1. Two site columns (Location Point and Location Area)
 2. A SharePoint List (Locations) with two additional fields mentioned above
 3. Google Maps code in and CSR in a jslink file
 4. Auxiliary pages for selecting points and areas on the map.

Field Definitions

In SPMeta2 everything is separated in meaningful definitions. First we define our fields. The preferred place in the VS solution is Definitions – IA – Fields.

kartta-002

List Definitions

Then we define our List – Locations. That is also a SPMeta2 Definition. List Definitions reside in Definitions – IA – Lists. We do not add fields in our list definition. The fields are added while “assembling” the model.

kartta-003

ListView Definitions

ListView Definitions are also in the Definitions – IA folder. We inherit from the OOB AllItems view:

kartta-004

Modules (a.k.a. Files)

Resource files like javascript, css, aspx, html and so on are Modules. They are in the “Modules – Implicit” folder. The internal structure is copied to the web folder. The upload of files is easy and is defined in the web model, see next section.

Web Model

Now it is time to pick the definitions and create a model. The most common model is a Web Model. The model is created programmatically and relies on “Add” methods: AddField, AddList and so on:

kartta-005

Provisioning

The actual provisioning is the most fun, it is easy and straight forward, it takes models and deploys it to a SharePoint site. You can easily switch between SSOM and CSOM.

kartta-006

Distribution

Another bonus of SPMeta2 Provisioning Framework is the ability to serialize and deserialize models to XML or JSON. In our project we define SharePoint Applications as SPMeta2 models serialized in XML and make them available for installation on any SharePoint Site.  A SharePoint Application is a meaningful collection of SharePoint artefacts that becomes an entity and solves a business need.

Summary

This Maps solution is a simple solution, but it is a very powerful one, originally created by the PnP team. If we just redesign the Provisioning Part, it becomes awesome. SPMeta2 provides a solid, well defined, easy-to-understand framework for define code-first models for SharePoint Applications.

Bypass all custom jslink

bypasscustomjslink-001

Client Side Rendering (CSR) and jslink are great for customizing lists and forms in SharePoint. In my current project we use it a lot of it. A disadvantage of that path, although, is that it might occur javascript errors, during the development phase, but also in production. We do, of course, our best to leverage the best jslink code, but unfortunately we have to live with the fact that errors can occur, especially when we use it for NewForm, EditForm, DisplayForm and View (in list and grid).

If an error occurs, it won’t stop the rest of javascript (it is wrapped in try and catch by SharePoint), but the fields will still not function as intended. It can also be some “corrupt” or old data in the field value that will “break” the jslink code.

I would like to suggest one little fix, an idea I’ve come up to in my jslink-heavy project:

Use a custom url parameter to stop all custom jslink execution.

The query string parameter can be called bypasscustomjslink=true

In every custom jslink, start with this line of code:

That’s it. If you have this in place, you can just manually add this to your url in browser:

?bypasscustomjslink=true

or

&bypasscustomjslink=true

Then all the customized fields and views will be uncustomized until bypasscustomjslink=true is removed. While viewing and editing list items in this uncustomized mode, you can access and repair data as if you never had adjusted it with jslink.

Using this does not mean you can “relax” and start writing crappy code. You still have to produce good code and anticipate all possible errors. bypasscustomjslink is just a convenient “emergency exit” aimed for developers and support to quickly solve problems without needing to reset the JSLink property on fields and list views.

Client Side Rendering with Async dependencies

Yesterday I asked a question on SharePoint StackExchange:

I also asked Elio Struyf on Twitter:

Good idea, Elio Struyf! Now I want to try it out.

Preparations

In this case I’ll be using my example from my blog post yesterday:

Drag and Drop Image using Client Side Rendering

I have created a new list and added a lookup field to my previous list. What I get is a Title of the lookup item, but not my custom field called DragAndDrop. In my test I will try to load the DragAndDrop Image using an ajax call and rendering it after Client Side Rendering is done with my item.

To be complete, I want to show some screenshots for my lookup field:

csr-async-001csr-async-002

It will result in this OOTB rendering:
csr-async-003

Trying out CSR with async dependencies

While working with jslink, first of all I want to show a loading image instead of an empty html element, to show that something is loading:
csr-async-004

Here is the skeletton of the jslink file:

(function () {
  'use strict';

  var display = function (ctx, field) {
    var containerId = &amp;quot;tolle&amp;quot;;
    var loadingImg = _spPageContextInfo.webAbsoluteUrl + &amp;quot;/_layouts/images/loadingcirclests16.gif&amp;quot;;
    //unfortunately SP.Utilities.Utility is not defined at this stage
    //SP.Utilities.Utility.getImageUrl(&amp;quot;loadingcirclests16.gif&amp;quot;);    
    return ['&amp;lt;div id=&amp;quot;', containerId, '&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;', loadingImg, '&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;'].join('');
  };

  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'TolleLookup': {
      'DisplayForm': display
    }
  };

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

Making an ajax call

Next step is to initiate an ajax call. I am trying to avoid the jQuery dependency. There is so much you can do with the built-in javascript functions. For making an ajax call I am using SP.RequestExecutor.js

Here is the result:

csr-async-005

The code should be quite self explaining:

(function () {
  'use strict';

  var onDataRetrieved = function(response) {
    console.log(&amp;quot;yippie&amp;quot;);
    var data = JSON.parse(response.body);
    var imgSrc = data.d.DragAndDropImage;
    var container = document.getElementById(&amp;quot;tolle&amp;quot;);
    container.innerHTML = ['&amp;lt;img src=&amp;quot;', imgSrc, '&amp;quot;/&amp;gt;'].join('');
  }

  var onError = function(response) {
    console.error(&amp;quot;failed&amp;quot;, response);
  }
  var initiateAjaxCall = function(ctx) {
    var item = ctx.CurrentItem;
    var fieldName = ctx.CurrentFieldSchema.Name;
    var fieldValue = item[fieldName];
    
    var itemId = fieldValue.split(&amp;quot;;#&amp;quot;)[0];
    var lookupListId = ctx.ListSchema.Field[0].LookupListId;
    var url = [window._spPageContextInfo.webAbsoluteUrl,
      &amp;quot;/_api/web/lists/getbyid('&amp;quot;,
      lookupListId,
      &amp;quot;')/Items(&amp;quot;,
      itemId, &amp;quot;)?$select=DragAndDropImage&amp;quot;].join(&amp;quot;&amp;quot;);
    SP.SOD.registerSod('sp.requestexecutor.js', '/_layouts/15/sp.requestexecutor.js');
    SP.SOD.executeFunc(&amp;quot;sp.requestexecutor.js&amp;quot;, &amp;quot;SP.RequestExecutor&amp;quot;, function () {
      var executor = new SP.RequestExecutor(window._spPageContextInfo.webAbsoluteUrl);
      executor.executeAsync(
        {
          url: url,
          method: &amp;quot;GET&amp;quot;,
          headers: { &amp;quot;Accept&amp;quot;: &amp;quot;application/json; odata=verbose&amp;quot; },
          success: onDataRetrieved,
          error: onError
        }
      );
    });
  }
  var display = function (ctx, field) {
    if (!ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name]) { //if there is no value
      return "";
    }
    var containerId = &amp;quot;tolle&amp;quot;;
    var loadingImg = window._spPageContextInfo.webAbsoluteUrl + &amp;quot;/_layouts/images/loadingcirclests16.gif&amp;quot;;
    initiateAjaxCall(ctx);
    //unfortunately SP.Utilities.Utility is not defined at this stage
    //SP.Utilities.Utility.getImageUrl(&amp;quot;loadingcirclests16.gif&amp;quot;);    
    return ['&amp;lt;div id=&amp;quot;', containerId, '&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;', loadingImg, '&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;'].join('');
  };

  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'TolleLookup': {
      'DisplayForm': display
    }
  };

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

Next steps and further considerations

It seems to work, although I have some considerations:

 1. What happens if the data from the ajax call is retrieved before Client Side Rendering is done (then the container is not rendered yet). Even if the risk for that is low, it should be handled properly.
 2. It would be good to have a consistent look and feel in the Display form and in the list view. To make it possible, following should be done:
  1. We must create references to html elements (containers) with unique ids, need to implement logic for generating ids and keeping track of the right elements.
  2. Ajax calls should be bundled, otherwise it will hugely impact the performance, even in a list view with 30 items.

Drag and Drop Image using Client Side Rendering

I continue my series about Client Side Rendering (CSR) and jsgrid. Today I want to try a custom field where users can drag and drop images. The inspiration comes from:

What I want to achieve is:

 1. A custom field that is rendered with jslink
 2. Users can drag and drop small pictures (thumbnails) into the field
 3. A base64 image representation is saved as the field value
 4. Optionally implement pasting images using Clipboard API

Step 1 Create a field with a custom jslink

Create a field of type Note. I am using the PnP Core Extensions to make it quickier:

dnd-001

My jslink file is very simple to begin with:

(function () {
  'use strict';
  function view(ctx, field) {
    return "hello";
  }

  var overrideContext = {};

  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'DragAndDropImage': {
      'View': view,
      'DisplayForm': view
      //'EditForm': verySimpleNewAndEdit,
      //'NewForm': verySimpleNewAndEdit
    }
  };

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

This will result in the following display form. Just outputting “hello” indicates that my field is jslink are registered correctly:

dnd-002

Step 2. Ensure base64 works in the field

Not all fields will work. I have tried many of them and found that the field type Note with Plain text works for saving base64 images.

First download some sample icons at flaticons.com

dnd-003

Convert an icon to a base64 image using dataurl.net:

dnd-004

Save the string into the Drag And Drop Image field:

dnd-005

Now update the view template in the CSR overrides:

//http://stackoverflow.com/a/822486/632117
//in display form we have to strip the html elements that are pasted in by SharePoint
function strip(html) {
  var tmp = document.createElement("DIV");
  tmp.innerHTML = html;
  return tmp.textContent || tmp.innerText || '';
}
function renderImage(fieldValue) {
  if (fieldValue) {
    return ['<img style="max-width:100px;" src="',
      strip(fieldValue), '"/>'].join('');
  }
  return '';
}

function view(ctx, field) {
  //disable editing in Quick Edit mode
  if (ctx.inGridMode) {
    field.AllowGridEditing = false;
  }
  var fieldValue = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name];
  return renderImage(fieldValue);
}

Well, it works:

dnd-006dnd-007

 Step 3. Implement drag and drop

Let’s start with the edit template:

function renderDropZone(fieldValue) {
  var img = renderImage(fieldValue);
  return ['<div id="drop_zone">', img, '</div>'].join('');
}

function edit(ctx, field) {
  var formCtx = SPClientTemplates.Utility.GetFormContextForCurrentField(ctx);
  formCtx.registerGetValueCallback(formCtx.fieldName, function () {
    //will implement the logic later
    return '';
  });
  var fieldValue = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name];
  return renderDropZone(fieldValue);
}

var overrideContext = {};
overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
overrideContext.Templates.Fields = {
  'DragAndDropImage': {
    'View': view,
    'DisplayForm': view,
    'EditForm': edit,
    'NewForm': edit
  }
};

I have wrapped the image element with a div (id=drop_zone). Now I need some css to show it:

var additionalStyle = [
  '<style>',
  '#drop_zone { height: 100px; width:100px; background: #efe}',
  '</style>'
].join('');
document.write(additionalStyle);

Now there is a clear “drop zone”:
dnd-008
To make it as simple as possible, let’s follow oroboto’s drag and drop code. Here we go:

var processFiles = function (event) {
  var element = event.target;
  event.stopPropagation();
  event.preventDefault();
  removeDropZoneClass(event);

  // FileList object of File objects
  var files = event.dataTransfer.files;
  for (var i = 0, f; f = files[i]; i++) {
    var reader = new FileReader();

    // closure to capture file info
    reader.onload = (function (file, index) {
      return function (e) {
        var dataUri = e.target.result;
        var img = renderImage(dataUri);
        element.innerHTML = img;
      };
    })(f, i);

    // read file as data URI
    reader.readAsDataURL(f);
  }

};

var highlightDropZone = function (e) {
  e.stopPropagation();
  e.preventDefault();
  document.getElementById('drop_zone').classList.add('highlight');
}

var removeDropZoneClass = function (e) {
  document.getElementById('drop_zone').classList.remove('highlight');
}

function prepareDropZone(ctx) {
  if (ctx.inGridMode) {
    return;
  }
  // add event listeners if File API is supported
  var dropZone = document.getElementById('drop_zone');
  if (window.File &amp;amp;&amp;amp; window.FileReader &amp;amp;&amp;amp; window.FileList &amp;amp;&amp;amp; window.Blob) {
    dropZone.addEventListener('drop', processFiles, false);
    dropZone.addEventListener('dragover', highlightDropZone, false);
    dropZone.addEventListener('dragenter', highlightDropZone, false);
    dropZone.addEventListener('dragleave', removeDropZoneClass, false);
  } else {
    dropZone.innerHTML = 'The File APIs are not fully supported in this browser.';
    dropZone.className = 'highlight';
  }

};

// ... code omitted for brevity

overrideContext.Templates.OnPostRender = prepareDropZone;

That’s not bad, not bad:

dnd-009

The last thing in this step is to save the base64 value

formCtx.registerGetValueCallback(formCtx.fieldName, function () {
  var dropZone = document.getElementById('drop_zone');
  var img = dropZone.getElementsByTagName('img');
  return img.length ? img[0].src : '';
});

Step 4 Support pasting images

Drag And Drop is cool. But what about pasting images. Wouldn’t it be nice? The functionality is called Clipboard API. You can check which browsers support this on caniuse.com. The simplest example I’ve found is on stackoverflow: How does onpaste work

The code I use is as follows:

document.onpaste = function (event) {
  var items = (event.clipboardData || event.originalEvent.clipboardData).items;
  console.log(JSON.stringify(items)); // will give you the mime types
  var blob = items[0].getAsFile();
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = function (e) {
    var dataUri = e.target.result;
    var img = renderImage(dataUri);
    dropZone.innerHTML = img;
  }; // data url!
  reader.readAsDataURL(blob);
}

Here is how pasting works:
dnd-011

Step 5 Error handling (Not done yet)

I need to ensure that

 • only images are allowed
 • only small images are allowed, otherwise base64 will be to heavy
 • proper handling of old browsers, we don’t need to support them, but the users should get good information about what they need to make it work
 • a help icon is shown, when clicked a help callout is shown about how it works

Step 6 Support Quick Edit (Not done yet)

We need code that works in Quick Edit:

 • need to write code for jsgrid
 • need handling of multiple drop zones on the same page (unique ids and smart handling of pasting)

Summary

This post is about discovering what’s possible to do with client side rendering and using today’s technologies like html5 and new javascript apis. I hope you’ve got some inspiration how normal sharepoint fields combined with Client Side Rendering (CSR) api can create more value in your project, in Office 365 and in SharePoint On Premises. Please leave feedback in comments.

Fulll source code

And finally, here comes the most up-to-date full source code for this custom Drag And Drop Image field:

(function () {
  'use strict';
  var additionalStyle = [
    '<style>',
    '#drop_zone { height: 100px; width:100px; background: #efe}',
    '#drop_zone.highlight {background:#fee;}',
    '</style>'
  ].join('');
  document.write(additionalStyle);


  var processFiles = function (event) {
    var element = event.target;
    event.stopPropagation();
    event.preventDefault();
    removeDropZoneClass(event);

    // FileList object of File objects
    var files = event.dataTransfer.files;
    for (var i = 0, f; f = files[i]; i++) {
      var reader = new FileReader();

      // closure to capture file info
      reader.onload = (function (file, index) {
        return function (e) {
          var dataUri = e.target.result;
          var img = renderImage(dataUri);
          element.innerHTML = img;
        };
      })(f, i);

      // read file as data URI
      reader.readAsDataURL(f);
    }

  };

  var highlightDropZone = function (e) {
    e.stopPropagation();
    e.preventDefault();
    document.getElementById('drop_zone').classList.add('highlight');
  }

  var removeDropZoneClass = function (e) {
    document.getElementById('drop_zone').classList.remove('highlight');
  }

  function prepareDropZone(ctx) {
    if (ctx.inGridMode) {
      return;
    }
    // add event listeners if File API is supported
    var dropZone = document.getElementById('drop_zone');
    if (window.File &amp;amp;&amp;amp; window.FileReader &amp;amp;&amp;amp; window.FileList &amp;amp;&amp;amp; window.Blob) {
      dropZone.addEventListener('drop', processFiles, false);
      dropZone.addEventListener('dragover', highlightDropZone, false);
      dropZone.addEventListener('dragenter', highlightDropZone, false);
      dropZone.addEventListener('dragleave', removeDropZoneClass, false);
    } else {
      dropZone.innerHTML = 'The File APIs are not fully supported in this browser.';
      dropZone.className = 'highlight';
    }

    document.onpaste = function (event) {
      var items = (event.clipboardData 
         || event.originalEvent.clipboardData).items;
      console.log(JSON.stringify(items)); // will give you the mime types
      var blob = items[0].getAsFile();
      var reader = new FileReader();
      reader.onload = function (e) {
        var dataUri = e.target.result;
        var img = renderImage(dataUri);
        dropZone.innerHTML = img;
      }; // data url!
      reader.readAsDataURL(blob);
    }
    
  };

  //http://stackoverflow.com/a/822486/632117
  //in display form we have 
  //to strip the html elements that are pasted in by SharePoint
  function strip(html) {
    var tmp = document.createElement('DIV');
    tmp.innerHTML = html;
    return tmp.textContent || tmp.innerText || '';
  }
  function renderImage(fieldValue) {
    if (fieldValue) {
      return ['<img style="max-width:100px;" src="',
        strip(fieldValue), '"/>'].join('');
    }
    return '';
  }
  
  function view(ctx, field) {
    //disable editing in Quick Edit mode
    if (ctx.inGridMode) {
      field.AllowGridEditing = false;
    }
    var fieldValue = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name];
    return renderImage(fieldValue);
  }
  
  function renderDropZone(fieldValue) {
    var img = renderImage(fieldValue);
    return ['Drop files here<div id="drop_zone"', img, '</div>'].join('');
  }

  function edit(ctx, field) {
    var formCtx = SPClientTemplates.Utility.GetFormContextForCurrentField(ctx);
    formCtx.registerGetValueCallback(formCtx.fieldName, function () {
      var dropZone = document.getElementById('drop_zone');
      var img = dropZone.getElementsByTagName('img');
      return img.length ? img[0].src : '';
    });
    var fieldValue = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name];
    return renderDropZone(fieldValue);
  }

  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'DragAndDropImage': {
      'View': view,
      'DisplayForm': view,
      'EditForm': edit,
      'NewForm': edit
    }
  };

  overrideContext.Templates.OnPostRender = prepareDropZone;

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

Disabling a column in Quick Edit

jsgrid-015
In my project I have a column called Request Status. This column is not shown in any forms, meaning users should not edit, because it is controlled through the app. Nevertheless it is editable in the Quick Edit.

Yesterday I wrote about jsgrid in my blog. Now comes more. Today I’ll share a little practical solution how one can disable editing a field in Quick Edit.

The field is edited in jsgrid, but to disable it, we only have set the property called AllowGridEditing to false on our column (not even touching the heavy jsgrid api). We can do in the OnPreRender event in our Client Side Rendering (CSR) registration. Having the context object we have access to the Fields (ContextInfo.ListSchema.Field):

(function () {
  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.OnPreRender = function(ctx) {
  	var statusField = ctx.ListSchema.Field.filter(function(f) {
  		return f.Name === 'Request_x0020_Status';
  	});
  	if (statusField) {
  		statusField[0].AllowGridEditing = false;
  	}
  }
  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

Another way is to implement the display form:

(function () {
  var view = function (ctx, field) {
    if (ctx.inGridMode) {
      field.AllowGridEditing = false;
    }
    return window.RenderFieldValueDefault(ctx);
  };
  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'Request_x0020_Status': {
      'View': view
    }
  };
  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

JSGrid Basics

JSGrid is the javascript framework in SharePoint used in Quick Edit View (previously Datasheet View). There are a few very good blog posts on this topic (See below in “Sources”). Nevertheless the fact is that jsgrid and working with quick edit from a developer’s perspective is a huge undiscovered area. Articles I have seen are intended for advanced developers. The goal with my post today is to outline the very basics of working with JSGrid. When you know the basics you will be more comfortable to discover and try out more.

The example I want to show is a jsgrid code for a “VerySimpleColumn”. The source code can be found on gist.github.com: https://gist.github.com/mirontoli/838d60df76107fac56a0 To focus on jsgrid, I assume you have knowledge and some experience of working with jslink, which is related to jsgrid.

A word of caution before we start

JSGrid is an undocumented part of SharePoint javascript “ecosystem”, neither it is a part of the official SharePoint javascript api. So actually we should not use it. On the other hand JSGrid indicates something that is more like a full-fledged javascript api because:

 1. It seems to be carefully prepared (all possible situations are covered)
 2. The api is human-readable. The events and properties are called OnBeginEdit, OnEndEdit, Focus, BindToCell and so on (opposed to the properties in the SP.Microfeed.js like $v_1, $v_2)
 3. It follows many best-practices for handling the UI in javascript, eventhough some constructs are clumsy, e.g. using absolute-positioned overlays on top of original table cells while editing a cell value.

So to me it seems quite okay to use it in real applications, but we have to live with the risk that the jsgrid api will be changed without any notice to us developers.

Set up a site column with a custom jslink

The first step is to set up everything so we can start discovering jsgrid. It is just a walkthrough, not a detailed explanation. If you are eager to look at jsgrid, jump directly to that section. In this example we’ll apply a jslink to a custom site column. The very same jslink will be used in jsgrid, too.

First of all add a new Site Column, call it VerySimpleColumn. The type is Multiple lines of text:

jsgrid-001

Let us put it in a new group: Tolle Columns (beautiful, huh?)

jsgrid-002

 

Three lines of plain text. Nothing extravagant.

jsgrid-003

After that we can verify that the column exists. Fine.

jsgrid-004

 

Now we have to update the jslink property for the new column. Make it in an app:

jsgrid-005

Now add a custom list, call it “TolleList”:

jsgrid-006

 

In the List Settings add the new site column, then you’ll see this:

jsgrid-007

 

Now upload an empty js file to the Style Library, call it field.jslink.verysimplecolumn.js:

jsgrid-008

 

It goes so fast 🙂 Now it is time to implement some jslink code

Writing jslink

I’ve been thinking a while. What example could I use for that jslink? I want it to be a very simple example, so we don’t need to concentrate on actual rendering logic. You can see sophisticated examples that I listed below in “Sources”. Here we will be using this example: We’ll append a text to the field value: “This field is fully controlled by jslink”. This text should be visible on all forms, but it is not a part of the actual field value. Well here it is:

jsgrid-009

The code should appear simple for us who have written at least some jslink code.

(function () {
  function verySimpleView(ctx, field) {
    var wrapper = 'This field is fully controlled by jslink<hr><span>{0}</span>';
    var value = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name] || "";
    return String.format(wrapper, value);
  }
  
  function verySimpleNewAndEdit(ctx) {
    var wrapper = 'This field is fully controlled by jslink<br><input type="text" id="{0}" value"{1}"/>';
    var id = 'tolle-' + new Date().getTime();
    var formCtx = SPClientTemplates.Utility.GetFormContextForCurrentField(ctx);
 
    formCtx.registerGetValueCallback(formCtx.fieldName, function () {
      var input = document.getElementById(id);
      return input.value;
    });
    var value = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name] || "";
    var html = String.format(wrapper, id, value);
    return html;
  }
  var overrideContext = {};
 
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'VerySimpleColumn': {
      'View': verySimpleView,
      'DisplayForm': verySimpleView,
      'EditForm': verySimpleNewAndEdit,
      'NewForm': verySimpleNewAndEdit
    }
  };
 
  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

This is how it looks like in the DispForm:

jsgrid-010

JSGrid. First Step: Disable the field in Quick Edit

Now we are ready to handle the Quick Edit. What we’ll do first is to disable editing our column. Why? Let’s say we have some complicated logic for rendering and editing of our field, we don’t the quick edit override it. So before we start implementing the QuickEdit part of the field, we want to disable it. Here, perhaps, ends the implementation of Quick Edit for some business cases.

jsgrid-011

To determine the Quick Edit we can use the propery of ther Render Context called inGridMode. The Quick Edit list uses the “View” template:

function handleGridMode(ctx, field) {
  field.AllowGridEditing = false;
}
function verySimpleView(ctx, field) {
  var wrapper = 'This field is fully controlled by jslink<hr><span>{0}</span>';
  var value = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name] || "";
  if (ctx.inGridMode) {
    handleGridMode(ctx, field);
  }
  return String.format(wrapper, value);
}

Wiring up a jsgrid EditControl

When our code works in all forms and the values are not “damaged” in the Quick Edit View, then the next step is to create an Edit Control that is used by the jsgrid “engine”. The very minimal Edit Control object is as follows. It contains a few event listeners and properties:

{
  SupportedWriteMode: SP.JsGrid.EditActorWriteType.LocalizedOnly,
  SupportedReadMode: SP.JsGrid.EditActorReadType.LocalizedOnly,
  BindToCell: function () { console.log("tolle BindToCell"); },
  OnCellMove: function () { console.log("tolle OnCellMove"); },
  Focus: function () { console.log("tolle Focus"); },
  OnBeginEdit: function () { console.log("tolle OnBeginEdit"); },
  OnEndEdit: function () { console.log("tolle OnEndEdit"); },
  Unbind: function () { console.log("tolle Unbind"); },
  Dispose: function () { console.log("tolle Dispose"); }
}

This edit control is created and returned in a function that is called: createVerySimpleColumnGridEditControl.

var createVerySimpleColumnGridEditControl = function (gridContext, cellControl) {
  return {
    SupportedWriteMode: SP.JsGrid.EditActorWriteType.LocalizedOnly,
    SupportedReadMode: SP.JsGrid.EditActorReadType.LocalizedOnly,
    BindToCell: function () { console.log("tolle BindToCell"); },
    OnCellMove: function () { console.log("tolle OnCellMove"); },
    Focus: function () { console.log("tolle Focus"); },
    OnBeginEdit: function () { console.log("tolle OnBeginEdit"); },
    OnEndEdit: function () { console.log("tolle OnEndEdit"); },
    Unbind: function () { console.log("tolle Unbind"); },
    Dispose: function () { console.log("tolle Dispose"); }
  }
};

Now we have to register our Edit Control when jsgrid is ready. We have to write a callback function and invoke SP.GanttControl.WaitForGanttCreation. Inside the callback function we register our Edit Control for our field: SP.JsGrid.PropertyType.Utils.RegisterEditControl

function handleGridMode(ctx, field) {
  window.SP.SOD.executeOrDelayUntilScriptLoaded(function () {
    window.SP.GanttControl.WaitForGanttCreation(function (ganttChart) {
      var verySimpleColumn = null;
      var editId = "EDIT_TOLLE_VERYSIMPLEFIELD";
      var columns = ganttChart.get_Columns();

      for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        if (columns[i].columnKey == "VerySimpleColumn") {
          verySimpleColumn = columns[i];
          break;
        }
      }
      if (verySimpleColumn) {
        verySimpleColumn.fnGetEditControlName = function (record, fieldKey) {
          return editId;
        };

        window.SP.JsGrid.PropertyType.Utils.RegisterEditControl(editId, function (gridContext, cellControl) {
          return createVerySimpleColumnGridEditControl(gridContext, cellControl);
        }, []);
      }

    });
  }, "spgantt.js");
}

In our first version of the Edit Control we only log the event names to the web browser console. It works.

jsgrid-012

Implementing the actual editing

When working on this I did small changes to these events and tried it out in the web browser. I’d recommend it to you, too. Trying out is the best way of learning. Here comes the functions that we need to have to implement:

 • createVerySimpleColumnGridEditControl (“constructor”). Here we initialize the edit control
 • bindToCell. Here we get the cellContext that we save as a “private” variable on that Edit Control object. The cell context is needed to get and set the field value.
 • focus. Here we define what element should be focused. In this case we forward the focus event to the actual input
 • onBeginEdit. Here we show the Edit Control and make it editable.
 • onEndEdit. Here we save the field value and hide the edit control.

jsgrid-013

Some notes on the Edit Control and Events

The Edit Control has a “container” – a html element that contains the representation of the field in edit mode. The Edit Control Container is an overlay – an absolutely-positioned element that exists outside the actual listview. We must set the position and we are responsible for hiding it when the field is not edited:

container.style.cssText = 'visibility:hidden;position:absolute;top:0;left:0;background:#ffffff;';

We also need to set the dimensions of the edit control container. It is quite easy using the information from cellContext:

var bindToCell = function(ctx) {
  cellContext = ctx;
  //An input is put as an overlay. 
  //We have to set the width and height so that it takes the whole cell place
  container.style.minWidth = cellContext.cellWidth + 'px';
  container.style.width = cellContext.cellWidth + 'px';
  container.style.height = cellContext.cellHeight + 'px';
  console.log("tolle BindToCell");
};

In OnBeginEdit we have to show the container, and in OnEndEdit we have to hide it

//OnBeginEdit
cellContext.Show(container);
//OnEndEdit
cellContext.Hide(container);

We have to save the value using the cellContext.

var value = input.value;
cellContext.SetCurrentValue({
  localized: value
});

Final code

(function () {
  var editWrapper = '<span>This field is fully controlled by jslink</span><br><input type="text" id="{0}" value"{1}"/>';
  var createVerySimpleColumnGridEditControl = function (gridContext, gridTextInputElement) {
    var cellContext, inEdit, html, container, input, id;
    id = "tolle-" + new Date().getTime();
    html = String.format(editWrapper, id, "");
    container = document.createElement("div");
    container.innerHTML = html;
    input = container.getElementsByTagName("input")[0];
    container.style.cssText = 'visibility:hidden;position:absolute;top:0;left:0;background:#ffffff;';
    gridContext.parentNode.appendChild(container);
    var bindToCell = function(ctx) {
      cellContext = ctx;
      //An input is put as an overlay. We have to set the width and height so that it takes the whole cell place
      container.style.minWidth = cellContext.cellWidth + 'px';
      container.style.width = cellContext.cellWidth + 'px';
      container.style.height = cellContext.cellHeight + 'px';
      console.log("tolle BindToCell");
    };
    var onCellMove = function () { console.log("tolle OnCellMove"); };
    var focus = function(eventInfo) {
      input.focus();
      console.log("tolle Focus", eventInfo);
    };
    var onBeginEdit = function (eventInfo) {
      inEdit = true;
      var currentValue = cellContext.originalValue.localized;
      if (currentValue) {
        input.value = currentValue;
      }
      cellContext.Show(container);
      console.log("tolle OnBeginEdit");
      this.Focus(eventInfo);
    };
    var onEndEdit = function() {
      cellContext.Hide(container);
      inEdit = false;
      var value = input.value;
      cellContext.SetCurrentValue({
        localized: value
      });
      console.log("tolle OnEndEdit");
    };

    var unbind = function() { console.log("tolle Unbind"); };
    var dispose = function () { console.log("tolle Dispose"); }

    return {
      SupportedWriteMode: window.SP.JsGrid.EditActorWriteType.LocalizedOnly,
      SupportedReadMode: window.SP.JsGrid.EditActorReadType.LocalizedOnly,
      BindToCell: bindToCell,
      OnCellMove: onCellMove,
      Focus: focus,
      OnBeginEdit: onBeginEdit,
      OnEndEdit: onEndEdit,
      Unbind: unbind,
      Dispose: dispose
    }
  };

  function handleGridMode(ctx, field) {
    window.SP.SOD.executeOrDelayUntilScriptLoaded(function () {
      window.SP.GanttControl.WaitForGanttCreation(function (ganttChart) {
        var verySimpleColumn = null;
        var editId = "EDIT_TOLLE_VERYSIMPLEFIELD";
        var columns = ganttChart.get_Columns();

        for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
          if (columns[i].columnKey == "VerySimpleColumn") {
            verySimpleColumn = columns[i];
            break;
          }
        }
        if (verySimpleColumn) {
          verySimpleColumn.fnGetEditControlName = function (record, fieldKey) {
            return editId;
          };

          window.SP.JsGrid.PropertyType.Utils.RegisterEditControl(editId, function (gridContext, cellControl) {
            return createVerySimpleColumnGridEditControl(gridContext, cellControl);
          }, []);
        }

      });
    }, "spgantt.js");
  }


  function verySimpleView(ctx, field) {
    var wrapper = 'This field is fully controlled by jslink<hr><span>{0}</span>';
    var value = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name] || "";
    if (ctx.inGridMode) {
      handleGridMode(ctx, field);
    }
    return String.format(wrapper, value);
  }
  
  function verySimpleNewAndEdit(ctx) {
    var id = 'tolle-' + new Date().getTime();
    var formCtx = window.SPClientTemplates.Utility.GetFormContextForCurrentField(ctx);

    formCtx.registerGetValueCallback(formCtx.fieldName, function () {
      var input = document.getElementById(id);
      return input.value;
    });
    var value = ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name] || "";
    var html = String.format(editWrapper, id, value);
    return html;
  }
  var overrideContext = {};

  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'VerySimpleColumn': {
      'View': verySimpleView,
      'DisplayForm': verySimpleView,
      'EditForm': verySimpleNewAndEdit,
      'NewForm': verySimpleNewAndEdit
    }
  };

  window.SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();


Summary

Well, jsgrid is quite complicated. I have tried to keep it as simple and minimalistic as possible. When we can these basics, we can move on and master advanced examples where we can deliver high value to business that loves Quick Edit 🙂

Sources

Interesting, Anton, Andrey and me are born in Sovyet and are interested in JSGrid. Coincidence? 🙂

Make javascript code work with Minimal Download Strategy Part 1

I have a newer blog post about MDS, that provides a much simpler solution. Please check it before reading further.


mds_001

This is a part 1 of the blog post about Minimal Download Strategy and javascript adjustments for user code. What I initially thought should be enough for one post, is not enough, so I see it as a part 1. I wrote this post after I had read Chris O’Brien’s post about JSLink Here I want investigate how we can get his accordion list view working with MDS.

Minimal Dowload Strategy or MDS is a new feature in SharePoint 2013. By now, if you read this post, you already know about it. The simplest way to see if MDS is enabled on your site, you can recognize it on the “ugly” urls. I don’t think they are so ugly. But it is a matter of taste and habit.

No matter if you like MDS or not, MDS is enabled on many site templates and is a huge step towards a faster, more responsive architecture in SharePoint, I would say, towards the Single Page Application concept in SharePoint (but it is a long way to go).

We have to keep the MDS in mind, when we write our customizations in javascript. SharePoint 2013 loves javascript and the probability is high that you write a lot of javascript. If it doesn’t work with MDS, your code breaks and the user doesn’t see the functionality, or the site owner must disable the Minimal Download Strategy feature. I wouldn’t like to have disabling of an improvement feature as a prerequisite for my code.

In this blog post I want to dig into the techniques for getting the javascript code working with MDS. For a while ago I read a wonderful blog post in Chris O’Brien’s blog:

There he describes how JSLink works and how much you can change a standard XSLTListViewWebPart. Chris creates a jQuery UI Accordion view for his list view. As an issue he mentions the MDS.

Here I want to take Chris’ code and adjust it for MDS. My goal is to change as little as possible to find the most important steps for MDS. So I’ll continue where he has finished.

My colleages who have debugged the MDS a lot, gave me a tip: $_global. The SharePoint 2013 internally uses function inside the files which starts with $_global:

mds_002

Here we have callout.js/callout.debug.js The function is called $_global and _ and the filename callout = $_global_callout. Then the function is invoked directly in the end of the file. It is a different story than the anonymous self executing funcitons we’ve seen before.

When I search the hive folder with grepWin tool, I find 148 files containing “$_global”:

mds_003

I rewrote the the code into one wrapper function and invoked in the end of file:


// function to setup JSLink templates
function $_global_AccordionListView() {
  // function to process an accordion item..
  window.COB = window.COB || {};
  window.COB.accordionItem = {
    customItemHtml: function (ctx) {
      var accordionItemHtml = "</pre>
<h3>" + ctx.CurrentItem.Title + "</h3>
<pre>
";
      accordionItemHtml += "</pre>
<div>" + ctx.CurrentItem.AccordionItemDescription + "</div>
<pre>
";
      return accordionItemHtml;
    }
  };

  var overrideCtx = {};
  overrideCtx.Templates = {};

  overrideCtx.Templates.Header = "</pre>
<div id="\&quot;accordion\&quot;">";
 overrideCtx.Templates.Item = window.COB.accordionItem.customItemHtml;
 overrideCtx.Templates.Footer = "</div>
<pre>
";

  overrideCtx.BaseViewID = 1;
  overrideCtx.ListTemplateType = 11000;

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideCtx);

  $(document).ready(function() {
	  // It seems SharePoint inserts a script tag in an inconvenient place that breaks jQuery UI's accordion, so let's remove it!
		// (N.B. further testing recommended for production)..
		$("#accordion").find('#scriptBodyWPQ2').remove();

		$("#accordion").width('70%');
		$("#accordion").accordion();
	});
}

$global_AccordionListView();

Unfortunately, it didn’t help. There was still no accordion. But wait, is it just the accordion that isn’t created. Indeed. The JSLink itself works. We can see it in the markup:

mds_004

Strange, maybe there was no need for rewriting the code in this case. I changed back all the javascript code to see the markup. It is the right markup. Then the problem is the accordion initialization, or the $(document).ready. Then I thought about the SharePoint-function for that: _spBodyOnLoadFunctionNames and rewrote the $(document).ready:

function onReady() {
  $("#accordion").find('#scriptBodyWPQ2').remove();
  $("#accordion").width('70%');
  $("#accordion").accordion();
}

_spBodyOnLoadFunctionNames.push("onReady");

When I deployed it, it worked… It doesn’t seem like it is the whole solution. It is too simple. Well, it is the solution for the Accordion List View. By putting the accordion initialization code into _spBodyOnLoadFunctionNames we ensure that SharePoint runs it even on pages with MDS. As the name tells us: OnLoad. This appends the code to the onload function which runs after the $(document).ready. It means the time before the text becomes an accordion is longer.

Other cases

Allright, the actual jslink works pretty fine with MDS, except the accordion. But if we hadn’t the jQuery UI Accordion, there wouldn’t be a need to make change to the javascript code. There must be other cases where we need to adjust our javascript code. In the meanwhile I discovered a couple of files in the hive folder which use RegisterModuleInit function:

mds_005

After a quick search I found this:

Sridhar writes in his post, you have to have your javascript code in a function, then call the function inside a RegisterModuleInit. It is strange. Chris O’Brien’s example makes almost the same thing as Sridhar, it changes the display with JSLink. But there was no need for RegisterModuleInit.

More investigation will be in part 2.

Thanks to my colleagues Christopher, Björn and Martin for giving me tips and discussing it with me.

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...